בספטמבר – 2 באוקטובר 2026

“וְהָיָה מִדֵּּי חֹדֶשׁ בְּחָדְשֹׁו, וּמִדֵּּי שַׁׁבָּת בְּשַׁׁבַּׁתּ ו”
And it shall come to pass that from one New Moon to another,
and from one Sabbath to another
)ישעיהו פרק סו פסוק כג(
לוח דינים ומנהגים לעדוֹת ישראל
3 בספטמבר – 2 באוקטובר 2026
המולד: בליל שישי ) 1.9.11 (, בשעה 1 אחרי חצות הלילה, 61 דקות, ו 3- חלקים
.) זמן קידוש לבנה: מליל שלישי ג’ באלול ) 6.9.11 ( עד סוף ליל שישי י”ג באלול ) 11.9.11
) זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: ממוצאי שבת ח’ באלול ) 11.9.11
9 תפילת ראש חודש. ) ב’ דראש חודש אלול, יום א’, א’ באלול ) 69.9.4
מראש חודש אלול ועד כ”ח באלול תוקעים כל בוקר תשר”ת )תקיעה שברים תרועה תקיעה(, כדי לעורר בתשובה.
מתחילים לומר “לדוד ה ‘ אורי” בערבית ובשחרית. אשכנזים-חסידים וספרדים:
בשחרית ובמנחה. ואומרים עד חג שמיני עצרת.
מאור ליום ב’ באלול, ועד ערב יום הכיפורים, משכימים ספרדים לסליחות.
) זמני הדלקת נרות ביום שישי ו’ אלול ) 9.9.26
הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 81:81 ירושלים 81:71 ניו יורק 81:45 מלבורן 81:63 מדריד 72:27
תל אביב 81:66 תל אביב 81:73 לוס אנג’לס 81:61 יוהנסבורג 81:65 מרבייה 72:81
באר שבע 81:65 באר שבע 81:71 פריס 81:53 בואנוס איירס 81:87 טורונטו 81:82
חיפה 81:73 חיפה 81:73 לונדון 81:41 מוסקבה 81:65 ורשה 81:41
אילת 81:77 אילת 81:73 אמסטרדם 81:61 רומא 81:41
). שבת שופטים, ז’ באלול ) 19.9.4
רביעי משבעה דנחמתא. מפטירים בישעיה נא, יב : “אנכי אנכי הוא מנחמכם” עד )נב,יב( “אלקי ישראל”.
במנחה קוראים לשלשה בפרשת כי תצא. אבות פרק ו.
) זמני הדלקת נרות ביום שישי י”ג אלול ) 26.9.26
הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 81:21 ירושלים 81:81 ניו יורק 81:57 מלבורן 81:57 מדריד 81:48
תל אביב 81:75 תל אביב 81:72 לוס אנג’לס 81:71 יוהנסבורג 81:61 מרבייה 72:21
באר שבע 81:74 באר שבע 81:81 פריס 81:68 בואנוס איירס 81:83 טורונטו 81:41
חיפה 81:81 חיפה 81:81 לונדון 81:57 מוסקבה 81:83 ורשה 81:58
אילת 81:86 אילת 81:81 אמסטרדם 81:77 רומא 81:51
). שבת פרשת כי תצא, י”ד באלול ) 19.9.4
חמישי משבעה דנחמתא. מפטירים בישעיה נד, א : “רני עקרה” עד )י( “אמר מרחמך ה'”. אם הפטירו בשבת ראה את הפטרת ראש חודש
“השמים כסאי”, ממשיכים וקוראים בנוסף להפטרת “רני עקרה” גם את הפטרת “עניה סערה”.
במנחה קוראים לשלשה בפרשת כי תבוא. אבות פרקים א-ב.
) זמני הדלקת נרות ביום שישי כ’ אלול ) 23.9.26
הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 81:41 ירושלים 81:21 ניו יורק 81:62 מלבורן 81:51 מדריד 81:61
תל אביב 81:84 תל אביב 81:82 לוס אנג’לס 81:81 יוהנסבורג 81:52 מרבייה 81:43
באר שבע 81:83 באר שבע 81:82 פריס 81:83 בואנוס איירס 81:78 טורונטו 81:55
חיפה 81:21 חיפה 81:82 לונדון 81:73 מוסקבה 81:41 ורשה 81:74
אילת 81:24 אילת 81:21 אמסטרדם 81:24 רומא 81:65
) שבת פרשת כי תבוא, כ”א באלול ) 469.9.4
נוהגים לקרוא את התוכחה בקול נמוך, ובלבד שישמע כל הקהל. נהגו שהקורא עצמו עולה בה מפני הקפדנים. היו קהילות שהגדול
שבקהל עולה לקריאת התוכחה. שישי משבעה דנחמתא. מפטירים בישעיה ס’: ” קומי אורי” עד סוף הפרק.
במנחה קוראים לשלשה בפרשת נצבים. אבות פרקים ג -ד.
) יום א’, כ”ב באלול ) 419.9.4
אשכנזים מתחילים לומר סליחות, עד ערב יום הכיפורים. ברכת “על נטילת ידים” “אשר יצר” וברכת התורה אומרים קודם סליחות, ולא יאמרם
פעם נוספת קודם התפילה. כאשר אומרים סליחות בהשכמה, הש”ץ מתעטף בטלית )בעוד לילה( ולא יברך, וכשיאיר היום יפשוט הטלית, יברך
ויתעטף. עדיף להתעטף בטלית שאולה )של יחיד ולא של ציבור( שלא יכנס לספק ברכה. “אשרי”, חצי קדיש, סליחות. אחר הסליחות אומר הוידוי
בס”ד
איחוד בתי הכנסת בישראל
Union of Synagogues in Israel
www.unisyn.org.il
הארגון העולמי של בתי הכנסת
והקהילות האורתודוקסיות
World Organization of Orthodox
Synagogues and Communities
ר ק פעם אחת )הגר”א(. תחנון, קדיש תתקבל. )האומר סליחות ביחידות יאמר י” ג מדות כקור א בתורה בטעמים, ולא דרך תפילה ובקשה, ידלג
“וזכור לנו היום ברית ש לוש עשרה”. לא יאמר הבקשות שבלשון תרגום, כמו “מחי ומסי”, “מרן דבשמיא” וכדו'(.
עד ערב יום הכיפורים משתטחים על קברי צדיקים. יש המתענים ביום א’ דסליחות.
) זמני הדלקת נרות ביום שישי כ”ז אלול ) 30.9.26
הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 81:51 ירושלים 81:41 ניו יורק 81:81 מלבורן 81:45 מדריד 81:71
תל אביב 81:23 תל אביב 81:28 לוס אנג’לס 81:21 יוהנסבורג 81:56 מרבייה 81:53
באר שבע 81:21 באר שבע 81:28 פריס 81:27 בואנוס איירס 81:71 טורונטו 81:68
חיפה 81:41 חיפה 81:22 לונדון 81:82 מוסקבה 81:61 ורשה 81:21
אילת 81:43 אילת 81:22 אמסטרדם 81:51 רומא 81:77
). שבת פרשת נצבים, כ”ח באלול ) 9.19.4
שביעי משבעה דנחמתא. מפטירים בישעיה סא, י: “שוש אשיש”, עד )סג, ט( “כל ימי עולם”. אין מברכים החודש, על פי דרשת הפסוק
“בכסה ליום חגנו” – שיום ראש השנה מכוסה.
במנחה קוראים לשלושה בפרשת “וילך”. אבות פרקים ה-ו. במוצש”ק אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש. הספרדים, על פי הקבלה, אומרים.
יום א’, כ”ט באלול ) 49.19.4 (, ערב ראש השנה תשע”ז.
Eliezer Sheffer אליעזר שפר
ספר הגבאי
במהדורה אמנותית ומפוארת
בספר הגבאי שלושה שערים
שער הברכות
ברכות העלייה לתורה, מי שברך ותפילות הודאה
בשבתות, בחגים, במועדי ישראל ולאירועים מיוחדים.
שער הקריאות וההפטרות
לוח הקריאות בתורה וההפטרות על פי הנוסח והמנהגים
של כל העדות בישראל ובתפוצות ולוח המולדות וראשי
החודשים לשבע שנים הבעל”ט.
אלה אזכרה
א-ל מלא רחמים, השכבות ואזכרות לפי מנהגי כל העדות
ולזכרם של חללי צבא ההגנה לישראל והנספים בשואה.
ספר הגבאי “ברכות והודאות”
מהודר בנוסח כל עדות ישראל
בהוצאת: איחוד בתי הכנסת והקהילות
מחיר הספר – 06 ₪ )כולל משלוח(
הנחה מיוחדת לרוכשים לוח דינים ומנהגים תשע”ז –
היכל שלמה
להזמנת ספר הגבאי: איחוד בתי הכנסת והקהילות
unisyn@actcom.net.il : פקס: 251-1-0195426 | דוא”ל
להזמנת לוח דינים ומנהגים תשע”ז: “היכל שלמה”,
המלך ג’ורג’ 55 ת.ד. 6996 , ירושלים
lo.dinim@gmail.com :

También te podría gustar...

Deja un comentario